The Pragmatics Society of Japan

About Us

Pragmatics Society of Japan Current Officer (as of April 1, 2021)

Special Advisors:

Malcolm COULTHARD, Laurence HORN, Jacob MEY, Jef VERSHUEREN, Deirdre WILSON

Advisor:

Harumi SAWADA, Masa-aki YAMANASHI

Directors:

Susumu KUBO, Mitsuyo SUZUKI, Takuo HAYASHI, Reiko HAYASHI, Isao HIGASHIMORI, Eiichi YAMAMOTO

Councilors:

Risako IDE, Ippei INOUE, Mayumi USAMI, Masashi OKAMOTO, Masanori ODANI, Noriko ONODERA, Kuniyoshi KATAOKA, Shigehiro KATO, Toshiyuki KANAMARU, Hiroaki KITANO, Satoshi KINSUI, Tetsuharu KOYAMA, Osamu SAWADA, Jun SAWADA, Michi SHIINA, Reijiro SHIBASAKI, Sachiko SHUDO, Katsuya TAKANASHI, Masato TAKIURA, Lala TAKEDA, Hiroaki TANAKA, Kojiro NABESHIMA, Koichi NISHIDA, Kaori HATA, Chie FUKADA, Kaoru HORIE, Tomoko MATSUI, Yuichi MORI, Hirotoshi YAGIHASHI, Masaki YAMAOKA, Daisuke YOKOMORI

Executive Division

President: Masato TAKIURA
Vice-Presidents: Tetsuharu KOYAMA, Noriko ONODERA
Secretary-General: Hiroaki KITANO
Assistant Secretary (Treasurer): Shun'ichiro NAGATOMO

Editorial Division

Editor-in-Chief: Hiroaki TANAKA; Vice-Chiefs: Tomoko MATSUI, Yuichi MORI
Editorial Board Members: Risako IDE, Osamu SAWADA, Jun SAWADA, Michi SHIINA, Reijiro SHIBASAKI, Sachiko SHUDO, Koichi NISHIDA, Chie FUKADA

Conference Division

[Conference Planning Committee]
Chair: Masanori ODANI; Vice-Chairs: Risako IDE, Masashi OKAMOTO
Members: Nami ARIMITSU, Tetsuta KOMATSUBARA, Fumino HORIUCHI

[Conference Presentation Committee]
Chair: Toshiyuki KANAMARU; Vice-Chairs: Koichi NISHIDA, Daisuke YOKOMORI
Member: Tetsuta KOMATSUBARA
Presentation Award Committee, Chair: Koichi NISHIDA

[Conference Administration Committee]
Chair: Masaki YAMAOKA; Vice-Chairs: Lala TAKEDA, Hirotoshi YAGIHASHI
Members: Naomi KODA, Tsutomu MAKIHARA

[Conference Execution Committee]
Chair: Naomi KODA; Vice-Chairs: Sachiko KIYAMA
Member: Takashi KOBAYASHI, Kazuo OOKI, Ranfei ZHOU, Xuan WANG

International Relations and Operations Division

[Operations Division Committee]
Chair: Kojiro NABESHIMA; Vice-Chair: Kaoru HORIE
Member: Takumi SUGIMOTO

Public Relations Division

[Public Relations Committee]
Chair: Kaori HATA; Vice-Chair: Hirotoshi YAGIHASHI
Members: Yuko NOMURA, Daisuke YOKOMORI, Mark CAMPANA

TOP