The Pragmatics Society of Japan

About Us

Pragmatics Society of Japan Current Officer (as of April 1, 2018)

Special Advisors:

Malcolm COULTHARD, Laurence HORN, Jacob MEY, Jef VERSHUEREN, Deirdre WILSON

Advisor:

Harumi SAWADA

Directors:

Susumu KUBO, Yoshihiro NISHIMITSU, Takuo HAYASHI, Reiko HAYASHI, Isao HIGASHIMORI, Masa-aki YAMANASHI

Steering Committee:

Nami ARIMITSU, Risako IDE, Ippei Inoue, Masashi OKAMOTO, Masanori ODANI, Noriko ONODERA, Toshiyuki KANAMARU, Shihehiro KATO, Hitoaki KITANO, SUsumu KUBO, Tetsuharu KOYAMA, Sachiko SHUDO, Mitsuyo SUZUKI, Sachiko TAKAGA, Masato TAKIURA, Hiroaki TANAKA, Shun'ichiro NAGATOMO, Yoshinao NAJIMA, Kojiro NABESHIMA, Koichi NISHIDA, Yosihiro NISHIMITSU, Hajime NOZAWA, Takuo HAYASHI, Reiko HAYASHI, Isao HIGASHIMORI, Kaoru HORIE, Mark CAMPANA, Tomoko MATSUI, Takuro MORIYAMA, Yukiko MORIYAMA, Yuichiro MORI, Masaki YAMAOKA, Masaaki YAMANASHI, Eiichi YAMAMOTO

Executive Division

President: Shigehiro KATO
Vice-President: Masato TAKIURA, Kojiro NABESHIMA
Secretary-General: Tetsuharu KOYAMA
Assistant Secretaries: (Treasurer) Shun'ichiro NAGATOMO

Editorial Division

Editor-in-Chief: Masato TAKIURA
Editorial Board: Hiroaki TANAKA, Yuichi MORI, Risako IDE, Noriko ONODERA, Sachiko SHUDO, Yoshinao NAJIMA, Tomoko MATSUI, Jun SAWADA, Reijiro SHIBAZAKI

Conference Division

Planning Committee Chair: Hiroaki KITANO
Planning Committee Vice-Chair: (Planning) Risako IDE;
Planning Committee Vice-Chair: Nami ARIMITSU, Toshiyuki KANAMARU

Presentation Committee Chair: Hajime NOZAWA
Presentation Committee Vice Chair: Koichi NISHIDA, Masashi OKAMOTO
Presentation Committee: Tetsuta KOMATSUBARA, Takumi SUGIMOTO, Daisuke YOKOMORI

Execution Committee Chair: Masaki YAMAOKA
Execution Committee Vice Chair: Mitsuyo SUZUKI, Sachiko TAKAGI 
Execution Committee Chair: Ippei  INOUE, Hirotoshi YAGIHASHI, Lala UCHIDA

International Relations and Operations Division

International Relations and Operations Committee Chair: Noriko ONODERA
International Relations and Operations Committee Vice-Chair: Tomoko MATSUI
International Relations and Operations Committee: Kaoru HORIE

Public Relations Division

Public Relations Committee Chair: Masanori ODANI
Public Relations Committee Vice-Chair: Toshiyuki KANAMARU
Public Relations Committee: Mark CAMPANA, Kaori HATA

TOP